Найдено 614 результатов

ybrygas
Пн фев 14, 2011 11:42 am
Форум: Эксплуатация и тюнинг автомобилей
Тема: Гараж с подогревом?
Ответы: 20
Просмотры: 28189

äëÿ äèçåëÿ òðåáà webasto.
à ð³çê³ ïåðåïàäè òåìïåðàòóð í³êîìó ùå íå ïðèíåñëè êîðèñò³.
³ ïîäóìàéòå - çà îäíó í³÷ ìàøèíà âèñîõíóòè íå âñòèãíå, àëå öüîãî ÷àñó äîñòàòíüî ùîáè ñí³ã ðîçòàíóâ ³ ìàøèíà áóëà ìîêðîþ. îñîáëèâî â òèõ ì³ñöÿõ äå âè íå áà÷èòå
ybrygas
Пн фев 07, 2011 9:43 am
Форум: Эксплуатация и тюнинг автомобилей
Тема: Антирадар или радар детектор - что скажите..?
Ответы: 480
Просмотры: 271997

Êîôå ñ ìîëîêîì писал(а):óæå èì äàâíî íå ïîëüçóþñü... íî åñëè ïðèëîâ÷èòñÿ - ñâîè äåíüãè îòðàáîòàåò :wink:
à ìîæíà òðîøêè äåòàëüí³øå? íà ÿê³ ðàäàðè íå ðåàãóº? à ÿê³ ëîâèòü áåç ïðîáëåì?
ybrygas
Вс фев 06, 2011 9:56 pm
Форум: Эксплуатация и тюнинг автомобилей
Тема: Антирадар или радар детектор - что скажите..?
Ответы: 480
Просмотры: 271997

Êîôå ñ ìîëîêîì писал(а):Ïîëüçóþñü Crunch 211b - ðàáîòàåò.
 äàíèé ìîìåíò Âè ùå éîãî âèêîðèñòîâóºòå? Ùå íå çàñòàð³ëà ìîäåëüêà?
Ìåí³ â ðóêè ïîïàâ ÿêðàç òàêèé - ùî â³ä íüîãî ÷åêàòè?
ybrygas
Пн сен 06, 2010 3:34 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: И снова о сравнении
Ответы: 61
Просмотры: 25821

vik, àíó òèêí³òü ïàëüöåì íà òèõ "íåêîòîðèõ", ÿê³ "â òåîðèè îáñóæäàþò àâòî è ñïîðÿò"
ybrygas
Пн сен 06, 2010 3:04 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: И снова о сравнении
Ответы: 61
Просмотры: 25821

Vik писал(а): Íó à âû ïî òåìå ïî÷èòàéòå.
ÿ ïî òåì³ ïî÷èòàâ - âæå º àâåî â äðóæèíè, ÿêðàç ïî ðîçì³ðó ÿê ôàá³ÿ. Òîìó, äóìàþ, äðóãó ìàøèíó âàðòî êóïèòè á³ëüøó.

âåêòðó â ìîìó ïðèêëàä³ òðå ðîçãëÿäàòè íå ÿê âàð³àíò äëÿ âèáîðó, à ÿê ï³äòâåðäæåííÿ òîãî ùî á³ëüøà áàçà = êðàùå ¿äå ìàøèíà.
ybrygas
Пн сен 06, 2010 2:20 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: И снова о сравнении
Ответы: 61
Просмотры: 25821

³ê ææîò :lol: êîðî÷å, º â ìåíå äðóã, ÿêèé ïåðåñ³â ç ôà᳿ íà âåêòðó Ö. êàæå - íåáî ³ çåìëÿ. ôàá³ÿ âçàãàë³ íå ¿õàëà â ïîð³âíÿíí³ ç îïåëüîì. ïðî ðîçì³ð äóìàþ íå âàðòî çãàäóâàòè. à ïðî êîìôîðò - ÿê íå äèâíî, àëå äîâøà áàçà éîãî äîáàâëÿº. (ôàá³ÿ áóëà 1,4 â ìàêñ êîìïëåêòàö³¿) äðóãèé äðóã õîò³â íîâå ïîëî...
ybrygas
Пн сен 06, 2010 10:21 am
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: И снова о сравнении
Ответы: 61
Просмотры: 25821

ÏÛ.ÑÛ. Âñïîìíèë :wink:, â ýòîì "ãåðîè÷åñêîì" ýêçåìïëÿðå áûëî åùå îâåðïðàéñ äîáàâëåíî äîï. îïöèé íà 12000ãðí :!: :wink: - à èìåííî: - ñïîéëåð :lol: (ìåãàíóæíàÿ âåùü â îïèñàííîé êîìïëåêòàöèè :wink: ) - ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû - ëåãêîñïëàâíûå äèñêè ³ âñüîãî íàâñüîãî çà 12ê ãðí. òàì íàïåâíî ÿê³ñü êîñì³÷í³...
ybrygas
Пн сен 06, 2010 9:16 am
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: И снова о сравнении
Ответы: 61
Просмотры: 25821

Vik, ÿ æ íàïèñàâ, í³êóäè ìè ùå íå ¿çäèëè ³ í³÷îãî íå äèâèëèñÿ, òîìó ùî öå ïîêà äàëåêà ïåðñïåêòèâà. Ïðîñòî ÿ äëÿ ñåáå ïî÷àâ äèâèòèñÿ ïî äîðîãàõ íà ìàøèíè, ùîáè çíàòè íà ùî ñàìå çâåðòàòè óâàãó íà ôîðóìàõ, ³ ò.ä. Ùîáè äåñü òàì ÷åðåç ð³ê ïðèéòè â ñàëîí âæå ï³äãîòîâëåíèì. Vik, ÿêáè ïèòàííÿ â ãðîøàõ íå ñò...
ybrygas
Пн сен 06, 2010 9:12 am
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

[ Àâòîìîáèëü äîëæåí îòáèðàòü íå áîëüøå 20% äîõîäà! : S500 îòáåð¸ò ó òåáÿ áîëüøå 20% òîëüêî íà áåíçèí. Òàì ðàñõîä 22,1 ë/100 êì. ×àñòî âèäåë òîâàðèùåé, êîòîðûå ïîíàêóïëÿëè ìàøèí ñ ìíîãîëèòðîâûìè ìîòîðàìè, à ïîòîì çà ãîëîâó õâàòàëèñü è èñêàëè êàê å¸ íà ãàç ïåðåâåñòè èëè ïðèêóïèòü åù¸ ìèêðîëèòðàæêó äë...
ybrygas
Пн сен 06, 2010 9:02 am
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: И снова о сравнении
Ответы: 61
Просмотры: 25821

1. ÷îìó ëàíöåð Õ òàêèé äåøåâèé?
2. ÿêùî ê³à ñ³ä âë³çå â áþäæåò - òî âîíà ïîëþáîìó êðàùà çà ÷åðàòî.
3. îïóñ ïðî ÷åðàòî ÿâíî ðîç÷àðóâàâ (â ìåíå òåñòü ïî÷àâ ãîâîðèòè ïðî íîâó ìàøèíó. ïîêà ùå â äàëåêèõ ïëàíàõ, â³äïîâ³äíî í³êóäè ìè íå ¿çäèëè ³ í³÷îãî íå äèâèëèñÿ, àëå çàî÷íî ÿ âèáðàâ ÿêðàç ÷åðàòî :( )
ybrygas
Пт сен 03, 2010 6:38 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

ß ÷òî-òî ïðîïóñòèë? Âðîäå, ðå÷ü øëà î s-êëàññå... ñòîð³íêà 21, ñàìèé ïåðøèé ïîñò. Þðà, ÿ óâàæíî ïåðå÷èòàâ ê³ëüêà ïåðøèõ ïîñò³â ñò.21 ³ íå çíàéøîâ çãàäêó ïðî Å-êëàñ... :wink: òàì ïðî ãîëüô çãàäóâàëè, à íå ïðî å êëàñ. À å êëàñ ïîÿâèâñÿ âèïàäêîâî, òàê ñàìî ÿê ³ àóä³ À8, ÿê ³ áìâ 535, âïðèíöèï³ ÿê ³ ãî...
ybrygas
Пт сен 03, 2010 5:34 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

Vindsor писал(а):
qwert7977 писал(а):ïëÿòü! ñðàâíèëè ÷èñòî ãèïîòåòè÷åñêè íîâûé Ãîëüô è åêëàññ 2005 ãîäà!
ß ÷òî-òî ïðîïóñòèë? Âðîäå, ðå÷ü øëà î s-êëàññå...
ñòîð³íêà 21, ñàìèé ïåðøèé ïîñò.
ybrygas
Пт сен 03, 2010 4:16 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

Vindsor
òà ÿêà ð³çíèöÿ ñê³êî êîøòóº ãîëüô?
òóò òåìà çâåëàñÿ äî áó vs íîâå (âæå â êîòðèé ðàç). âñå ðåøòà íåìຠçíà÷åííÿ.
ybrygas
Пт сен 03, 2010 3:32 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

Vindsor писал(а):Þðà, à ç ÷îãî Âè âçÿâ ö³íó 30 òèñ. çà Ãîëüô? :roll:
íó òàì êàçàëè "â äâà ðàçè äîðîùèé ñòàðîãî êîðèòà". à êîðèòî ïëàíóâàëîñÿ çà 15, îò ÿ ³ ïîìíîæèâ íà 2 :oops: ³ ÿê áà÷èìî íå ïîìèëèâñÿ :lol:
ybrygas
Пт сен 03, 2010 3:03 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

vik ³ actez, ÿêùî ìàòè 30ê íà íîâèé ãîëüô, òî êîíêóðåíò éîìó (ïî ö³í³) ìåðñ ðîêó äåñü òàê 2005. ÿêùî áðàòè ïî ö³í³ áó 140, òî çà 15ê ìîæíà êóïèòè ò³ëüêè øåâðîëå ëà÷åòò³ (àáî ùîñü àíàëîã³÷íå) ÿêùî íà ãðîø³ íå äèâèòèñÿ òî ìåðñ áóäå êðàùèé ïî êîìôîðòó, à ãîëüô äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïåâíèé ÷àñ íå äóìàòè ïðî ...
ybrygas
Пт сен 03, 2010 1:23 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: машина с двиглом 200 лошадей до 8000$
Ответы: 124
Просмотры: 45192

qwert7977 , ÿ êóïóâàâ ìàøèíó çà 15. çàðàç âîíà êîøòóº 8-9. ×èì íå ïàä³ííÿ ö³í? Çà 89-òèé ð³ê òàêîãî æ ìåðñåäåñà ïðîñÿòü 6-7. Íó àëå íå 3. Êîëèñü Âè ñêàçàëè, ìåðñ, áìâ ³ àóä³ òèõ ðîê³â êîøòóâàòè ìຠ3ê, à æèãóë³ 0,5ê. íó äå òàêå ìîæå áóòè? òî ÿê³ñü ôàíòà糿. Íàâ³òü â ò³é áóðæóéñüê³é àìåðèö³ çà 500 á...
ybrygas
Пт сен 03, 2010 10:59 am
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: машина с двиглом 200 лошадей до 8000$
Ответы: 124
Просмотры: 45192

qwert7977, ÷åñíî - íàäî¿ëî âæå. òàêå âðàæåííÿ ùî æèâåòå ùå ïðè êîìóí³çì³
ybrygas
Чт сен 02, 2010 4:44 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

ÿê âæå íàäî¿ëè ò³ òåìè... äîêàçóé êîìóñü ùîñü, ïåðåêîíóé.... òà ¿çä³òü âè íà ñâî¿õ ëàíîñàõ, õòî ìຠá³ëüøå ãðîøåé - êóïóéòå ëàíöåðè ³ íàñîëîäæóéòåñü. õç ÷èì òàì ìîæíà íàñîëîäæóâàòèñü, àëå âè çíàºòå - òîìó áåð³òü â³ä ñâ íîâî¿ ìàøèíè ìàêñèìóì. ² íå ì³øàéòå íàì êóïóâàòè âàø³ æ ìàøèíè, ï³ñëÿ òîãî ÿê ...
ybrygas
Ср сен 01, 2010 9:05 am
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

Ruslan Sl, 140-êîâîãî ìîäåë³ 550 íå áóëî
òàêîæ í³êîëè íå áóëî 124-òîãî TDI :wink:
ybrygas
Вт авг 31, 2010 6:05 pm
Форум: Сравнение автомобилей
Тема: mercedes w140 toyota camry 30
Ответы: 250
Просмотры: 94064

DarkDart писал(а): Íå ïðîäàäèòå - íå íàéäåòå íà ÷òî ñìåíèòü :-)
Ïðèäåòñÿ âñþ æèçíü â íåãî âêëàäûâàòüñÿ, ïîääåðæèâàÿ â åçäÿùåì ñîñòîÿíèè :-)
Òàêèõ ìàøèí áîëüøå íå äåëàþò.

Ê ýêñòðèìàëüíîìó êîìôîðòó íóæíî èäòè ïîñòåïåííî, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ èì â ïîëíîé ìåðå :-)
à çíàºòå, â òîìó º ÿêèéñü ñåíñ :)